• Základy funkční anatomie a analytické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát. Základy orgánové funkční anatomie a syntetické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát a řídící mechanismy. Cíle: - získat poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu, východiska pro studium fyziologie člověka - naučit se základní anatomickou terminologii se zvláštním důrazem na pohybový, cévní a nervový systém - poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory

  • Předmět je koncipován jako dvousemestrální, poskytuje studentům základní znalosti z oboru fyzikální terapie (FT) a jejich využití v prevenci, diagnostice a terapii pohybového aparátu. Osvojit si teoretické základy jednotlivých druhů FT, získat přehled o možnostech využití FT v léčebné rehabilitaci, získat praktické zkušenosti spojené s aplikací různých metod FT a vhodně zvolit druh FT s ohledem na konkrétní obtíže.

  • Výuka předmětu je zaměřena na péči o nemocné s vyřazením/selháním základních životních funkcí a na specifické a vysoce odborné přístupy v péči o kriticky nemocné. V oblasti anesteziologie se posluchač seznámí se základními postupy celkového i místního znecitlivění, požadavky na předoperační přípravu, peroperační i pooperační péčí a s možnostmi léčby bolesti. V oblasti intenzívní a resuscitační péče se klade důraz na základy diagnostiky, principy kontinuálního sledování, ošetřování a léčení pacientů se selhávajícími vitálními funkcemi a na možnosti bioinženýrské substituce selhávajících životních funkcí.

  • Prazdna anotace

  • Předmět se zabývá problematikou zvládání stresu v prostředí každodenních situací. Vede teoreticky i prakticky studenty (vhodné pro jakékoliv věkové kategorie) k osvojení si technik zvládání sebe sama metodou MBSR (mindfulness based stress reduction ? redukce stresu metodou práce s vědomou pozorností) a Alexandrovou Technikou, která vede k přirozenému používání těla a pěstování smyslu kinesteze. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s poznatky o fungování mysli a vědomí člověka. Studentovi se dostane přehledu srovnání výsledků moderních oborů (neurofyziologie a další). Praktická část je pak zaměřena na rozvíjení vědomé pozornosti a uvědomění si vlastního těla a mysli, a to mj. technikami jednobodové koncentrace a inhibice tělesných zlozvyků. Student si pak může zvolit případné pokračování práce se stresem mimo půdu university. Absolvování všech cvičení v plném rozsahu je nutné, aby se mohl projevit efekt těchto cvičení. Předmět je vhodný zejména pro studenty s větší trpělivostí a ochotou práce na sobě samých.

  • Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Na poznatky anatomie navazují předměty fyziologie a patologie.

  • Předmět je koncipován jako teoretický a předpokládá aplikaci znalostí v něm získaných do ostatních odborných předmětů a do praxe porodní asistentky.

  • Posluchači se seznámí s problematikou holistického pojetí člověka a to z aspektu zdravotnického a sociálního. Je zdůrazněn sociálně ekologický model jako model, který lze při řešení této problematiky využít. Především při vlivu zevního prostředí na zdraví. Důraz je kladen na preventivní programy. Posluchači se seznámí s onemocněními jednotlivých orgánů, především s charakterem chronickým. Právě chronická onemocnění mají dopady do sociální oblasti a ovlivňují kvalitu jejich života. Proto se seznámí se základními pojmy související např. s definicemi zdraví, nemoci, kvalitou života atd. Cílem předmětu je seznámit posluchače s vědomostmi, z preklinických a vybraných klinických (nejen zdravotnických) předmětů tak, aby je mohli využívat ve své budoucí profesi (např. při posuzování MFK, posuzování člověka v biopsychosociálních souvislostech ).
  • Posluchači se seznámí s problematikou holistického pojetí člověka a to z aspektu zdravotnického a sociálního. Je zdůrazněn sociálně ekologický model jako model, který lze při řešení této problematiky využít. Především při vlivu zevního prostředí na zdraví. Důraz je kladen na preventivní programy. Posluchači se seznámí s onemocněními jednotlivých orgánů, především s charakterem chronickým. Právě chronická onemocnění mají dopady do sociální oblasti a ovlivňují kvalitu jejich života. Proto se seznámí se základními pojmy související např. s definicemi zdraví, nemoci, kvalitou života atd. Cílem předmětu je seznámit posluchače s vědomostmi, z preklinických a vybraných klinických (nejen zdravotnických) předmětů tak, aby je mohli využívat ve své budoucí profesi (např. při posuzování MFK, posuzování člověka v biopsychosociálních souvislostech ).