• V předmětu získá student základní vědomosti z pediatrické propedeutiky, organizace pediatrické péče a historie pediatrie. Získá nejdůležitější informace z oblasti racionální výživy dětí, prevence infekčních chorob a prevence úrazů. Seznámí se zdravotně sociálními zařízeními pro děti. Bude ovládat charakteristiku jednotlivých dětských období. Získá základní znalosti o vybraných chorobách dětského věku, především z aspektu zdravotně sociálního dopadu.

  • V předmětu získá student základní vědomosti z pediatrické propedeutiky, organizace pediatrické péče a historie pediatrie. Získá nejdůležitější informace z oblasti racionální výživy dětí, prevence infekčních chorob a prevence úrazů. Seznámí se zdravotně sociálními zařízeními pro děti. Bude ovládat charakteristiku jednotlivých dětských období. Získá základní znalosti o vybraných chorobách dětského věku, především z aspektu zdravotně sociálního dopadu.

  • Studenti se seznámí s problematikou sociální pediatrie, tj. s problémy dysfunkční rodiny, se syndromem CAN a Úmluvou o právech dítěte.
  • Cílem výuky je seznámit studenty se základy pediatrie, a to ve vztahu k potřebám studijního programu. Přednášky a semináře budou zaměřeny především na základy propedeutiky pediatrické, charakteristiku jednotlivých věkových období. Podrobně budou probrány zásady racionální výživy, bude kladen důraz na protiepidemický režim ve zdravotnických zařízeních.
  • Předmět seznamuje se základními pojmy z oblasti fyziologie výživy, metabolismu, s energetickým složením stravy. Posluchač se dále seznámí s jednotlivými živinami, které slouží jako zdroj energie, jejich chemickým složením, zdroji v potravinách a nápojích, klasifikací jednotlivých živin, zažíváním, absorpcí, látkovou výměnou a doporučeným příjmem. Cílem přednášek, který je součástí komplexu základních studijních předmětů, je seznámit studenty s fyziologickými funkcemi orgánů s důrazem na kritické stavy.

  • Základy funkční anatomie a analytické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát. Základy orgánové funkční anatomie a syntetické kineziologie se zaměřením na pohybový aparát a řídící mechanismy. Cíle: - získat poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu, východiska pro studium fyziologie člověka - naučit se základní anatomickou terminologii se zvláštním důrazem na pohybový, cévní a nervový systém - poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory